۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر

ماه : مهر                سال 1398                               تاریخ : 1/7/98                           شماره:                                         اصلاحیه

یام هفته

تاریخ

استاد اتاق عمل

رزیدنت اتاق عمل

استاد درمانگاه

رزیدنت درمانگاه و بخش

استاد دانشکده

رزیدنت  دانشکده

استاد آنکال

راند بخش

دوشنبه

1/7/98

دکتر حاج محمدی

دکتر بهاری ، نیلی

دکتر محمودی 

دکتر شوقی

دکتر فردیسی

دکتر وفایی

دکتر حاج محمدی

دکتر محمودی 

سه شنبه

2/7/98

GR

-

دکتر مهرابی (درمانی)

-

دکتر محمودی

-

-

دکتر فردیسی ،

حاج محمدی

چهارشنبه

3/7/98

دکتر محمودی 

دکتر بهاری ، نیلی

دکتر فردیسی

دکتر وفائی

دکتر حاج محمدی

دکتر شوقی

دکتر محمودی 

دکتر فردیسی

پنجشنبه

4/7/98

دکتر مهرابی(درمانی)

دکتر بهاری ، نیلی

-

-

-

-

دکتر فردیسی

-

جمعه

5/7/98

-

-

-

-

-

-

دکتر حاج محمدی

-

شنبه

6/7/98

دکتر فردیسی

دکتر بهاری ، نیلی

دکتر محمودی

دکتر شوقی

دکتر حاج محمدی

دکتر وفایی

دکتر فردیسی

دکتر محمودی

یکشنبه

7/7/98

دکتر محمودی

دکتر بهاری ، نیلی

دکتر حاج محمدی

دکتر وفایی

دکتر محمودی

دکتر شوقی

-

دکتر حاج محمدی

دوشنبه

8/7/98

دکتر حاج محمدی

دکتر بهاری ، نیلی

دکتر محمودی

دکتر شوقی

دکتر فردیسی

دکتر وفایی

دکتر حاج محمدی

دکتر حاج محمدی

سه شنبه

9/7/98

GR

-

دکتر مهرابی (درمانی)

-

دکتر محمودی

-

-

دکتر  فردیسی ،

حاج محمدی

چهارشنبه

10/7/98

دکتر محمودی 

دکتر بهاری ، نیلی

دکتر فردیسی

دکتر وفائی

دکتر حاج محمدی

دکتر شوقی

دکتر محمودی 

دکتر فردیسی

پنجشنبه

11/7/98

دکتر مهرابی(درمانی)

دکتر بهاری ، نیلی

-

-

-

-

دکتر فردیسی

-

جمعه

12/7/98

-

-

-

-

-

-

دکتر محمودی

-

شنبه

13/7/98

دکتر فردیسی

دکتر بهاری ، نیلی

دکتر محمودی

دکتر شوقی

دکتر حاج محمدی

دکتر وفایی

دکتر فردیسی

دکتر محمودی

یکشنبه

14/7/98

دکتر فردیسی

دکتر بهاری ، نیلی

دکتر حاج محمدی

دکتر وفایی

دکتر محمودی

دکتر شوقی

-

دکتر حاج محمدی

دوشنبه

15/7/98

دکتر حاج محمدی

دکتر بهاری ، نیلی

دکتر محمودی

دکتر شوقی

دکتر فردیسی

دکتر وفایی

دکتر حاج محمدی

دکتر محمودی

سه شنبه

16/7/98

GR

-

دکتر مهرابی (درمانی)

-

دکتر فردیسی

-

-

دکتر فاریابی ، محمودی ،

حاج محمدی

چهارشنبه

17/7/98

دکتر محمودی 

دکتر بهاری ، نیلی

دکتر فردیسی

دکتر وفائی

دکتر حاج محمدی

دکتر شوقی

دکتر محمودی 

دکتر فردیسی

پنجشنبه

18/7/98

دکتر مهرابی(درمانی)

دکتر بهاری ، نیلی

-

-

-

-

دکتر فاریابی

-

جمعه

19/7/98

-

-

-

-

-

-

دکتر فاریابی

-

شنبه

20/7/98

دکتر فردیسی

دکتر بهاری ، نیلی

دکتر محمودی

دکتر شوقی

دکتر فاریابی

دکتر وفایی

دکتر فردیسی

دکتر محمودی

یکشنبه

21/7/98

دکتر فاریابی

دکتر بهاری ، نیلی

دکتر حاج محمدی

دکتر وفایی

دکتر محمودی

دکتر شوقی

-

دکتر حاج محمدی

دوشنبه

22/7/98

دکتر حاج محمدی

دکتر بهاری ، نیلی

دکتر فاریابی

دکتر شوقی

دکتر فردیسی

دکتر وفایی

دکتر حاج محمدی

دکتر فاریابی

سه شنبه

23/7/98

GR

-

دکتر مهرابی (درمانی)

-

دکتر حاج محمدی

-

-

دکتر فاریابی ، فردیسی ،

محمودی

چهارشنبه

24/7/98

دکتر محمودی 

دکتر بهاری ، نیلی

دکتر فردیسی

دکتر وفائی

دکتر حاج محمدی

دکتر شوقی

دکتر محمودی 

دکتر فردیسی

پنجشنبه

25/7/98

دکتر مهرابی(درمانی)

دکتر بهاری ، نیلی

-

-

-

-

دکتر فاریابی

-

جمعه

26/7/98

-

-

-

-

-

-

دکتر فردیسی

-

شنبه

27/7/98

دکتر فردیسی

دکتر بهاری ، نیلی

دکتر محمودی

دکتر شوقی

دکتر فاریابی

دکتر وفایی

دکتر محمودی

دکتر محمودی

یکشنبه

28/7/98

دکتر فاریابی

دکتر بهاری ، نیلی

دکتر حاج محمدی

دکتر وفائی

دکتر محمودی

دکتر شوقی

-

دکتر حاج محمدی

دوشنبه

29/7/98

دکتر حاج محمدی

دکتر بهاری ، نیلی

دکتر فاریابی

دکتر شوقی

دکتر فردیسی

دکتر وفایی

دکتر حاج محمدی

دکتر فاریابی

سه شنبه

30/7/98

GR

-

دکتر مهرابی (درمانی)

-

دکتر محمودی

-

-

دکتر فاریابی ، فردیسی ،

حاج محمدی

 

رونوشت:                          مدیرگروه جراحی فک وصورت                                          معاون آموزشی مرکز آموزشی درمانی شهید باهنر

- دبیرخانه – معاون آموزشی           دکترجواد فاریابی                                                              دکتر امیررضا صادقی فر