۱۳۹۹ يکشنبه ۱۹ مرداد

ماه : مرداد                              سال 1399                            تاریخ : 1/5/99                                                            شماره:                                

ایام هفته

تاریخ

اتاق عمل صبح

اطاق عمل عصر

استاد

درمانگاه

رزیدنت درمانگاه

رزیدنت بخش

استاد

دانشکده

رزیدنت دانشکده

استاد آنکال

راند بخش

ایمپلنت

چهارشنبه

1/5/99

دکتر مهرابی ، نیلی ،وفایی ،سعادت پور

دکتر مهرابی ، نیلی ،وفایی

دکتر فردیسی

دکترشوقی  ، آریان

دکترآریان

دکتر حاج محمدی

دکتر سمیعی

دکتر مهرابی

دکتر فردیسی

دکترشوقی

پنجشنبه

2/5/99

-

-

-

-

-

-

-

دکتر محمودی

-

-

جمعه

3/5/99

-

-

-

-

-

-

-

دکتر حاج محمدی

-

-

شنبه

4/5/99

دکترفردیسی ،نیلی ،

شوقی ، سعادت پور

دکترفردیسی ،نیلی ،

شوقی

دکترمهرابی

دکتر وفایی ،آریان

آریان

دکتر محمودی

دکتر سمیعی

دکتر فردیسی

دکترمهرابی

دکترشوقی

یکشنبه

5/5/99

دکتر محمودی ، نیلی، وفایی ، سمیعی

دکتر محمودی ، نیلی، وفایی

دکترحاج محمدی

دکتر شوقی ، سعادتپور

دکترسعادتپور

دکتر مهرابی

دکتر آریان

-

دکترحاج محمدی

 

دکترنیلی

دوشنبه

6/5/99

دکترحاج محمدی ، نیلی ، شوقی ، آریان

دکترحاج محمدی ، نیلی ، شوقی

دکتر محمودی

دکتر وفایی ، سمیعی

دکترسمیعی

دکتر فردیسی

دکتر سعادتپور

دکتر مهرابی

دکتر محمودی

دکترشوقی

سه شنبه

7/5/99

GR

GR

GR

-

-

دکترمهرابی

GR

-

دکتر محمودی ، فردیسی ، حاح محمدی

 

GR

چهارشنبه

8/5/99

دکتر مهرابی،نیلی،وفایی ، سمیعی

دکتر مهرابی،نیلی،وفایی

دکتر فردیسی

دکتر شوقی ، سعادتپور

دکترسعادتپور

دکتر حاج محمدی

دکتر آریان

دکتر حاج محمدی

دکتر فردیسی

دکترنیلی

پنجشنبه

9/5/99

-

-

-

-

-

-

-

 

دکتر محمودی

-

-

جمعه

10/5/99

-

-

-

-

-

-

-

دکتر مهرابی

-

-

شنبه

11/5/99

دکتر فردیسی، نیلی، شوقی ،سمیعی

دکتر فردیسی، نیلی، شوقی

دکترمهرابی

دکتر وفایی ، سعادتپور

دکترسعادتپور

دکتر محمودی

دکتر آریان

دکتر فردیسی

دکترمهرابی

دکترشوقی

یکشنبه

12/5/99

دکتر محمودی، نیلی،وفایی ، آریان

دکتر محمودی، نیلی،وفایی

دکترحاج محمدی

دکترشوقی ، سمیعی

دکتر سمیعی

دکتر مهرابی

دکتر سعادپور

-

دکترحاج محمدی

 

دکترنیلی

دوشنبه

13/5/99

دکتر حاج محمدی،  نیلی ،شوقی ، سعادتپور

دکتر حاج محمدی،  نیلی ،شوقی

دکتر محمودی

دکتروفایی ،آریان

دکتر آریان

دکتر فردیسی

دکترسمیعی

دکتر حاج محمدی

دکتر محمودی

دکترشوقی

سه شنبه

14/5/99

GR

GR

GR

-

-

دکترحاج محمدی

GR

GR

دکتر محمودی ، فردیسی ، مهرابی

 

GR

چهارشنبه

15/5/99

دکتر مهرابی، نیلی، وفایی ،آریان

دکتر مهرابی، نیلی، وفایی

دکتر فردیسی

دکتر شوقی ،سمیعی

دکتر سمیعی

دکتر حاج محمدی

دکتر سعادتپور

دکتر مهرابی

دکتر فردیسی

دکترنیلی

پنجشنبه

16/5/99

-

-

-

-

-

-

-

دکتر محمودی

-

-

جمعه

17/5/99

-

-

-

-

-

-

-

دکتر حاج محمدی

-

-

شنبه

18/5/99

دکتر فردیسی ، نیلی، شوقی ، آریان

دکتر فردیسی ، نیلی، شوقی

دکترمهرابی

دکتروفایی ،سمیعی

دکترسمیعی

دکتر محمودی

دکترسعادتپور

دکتر فردیسی

دکترمهرابی

دکترشوقی

یکشنبه

19/5/99

دکترمحمودی ، نیلی، وفایی ، سمیعی

دکترمحمودی ، نیلی، وفایی

دکترحاج محمدی

دکتر شوقی ، سعادت پور

دکتر سعادتپور

دکتر مهرابی

دکتر آریان

-

دکترحاج محمدی

 

دکترنیلی

دوشنبه

20/5/99

دکترحاج محمدی ، نیلی ، شوقی ، آریان

دکترحاج محمدی ، نیلی ، شوقی

دکتر محمودی

دکتروفایی ،سمیعی

دکترسمیعی

دکتر فردیسی

دکتر سعادتپور

دکتر مهرابی

دکتر محمودی

دکترشوقی

سه شنبه

21/5/99

GR

GR

GR

-

-

دکترفردیسی

GR

GR

دکتر محمودی ، مهرابی ، حاح محمدی

 

GR

چهارشنبه

22/5/99

دکتر مهرابی ، نیلی، وفایی  ، سمیعی

دکتر مهرابی ، نیلی، وفایی  

دکتر فردیسی

دکتر شوقی ، سعادتپور

دکترسعادتپور

دکتر حاج محمدی

دکتر آریان

دکتر مهرابی

دکتر فردیسی

دکترنیلی

پنجشنبه

23/5/99

-

-

-

-

-

-

-

دکتر محمودی

-

-

جمعه

24/5/99

-

-

-

-

-

-

-

دکترحاج

محمدی

-

-

شنبه

25/5/99

دکتر فردیسی ،نیلی، شوقی ، سمیعی

دکتر فردیسی ،نیلی، شوقی

دکترمهرابی

دکتر وفایی ، سعادتپور

دکترسعادتپور

دکتر محمودی

دکتر آریان

دکتر فردیسی

دکترمهرابی

دکترشوقی

یکشنبه

26/5/99

دکترمحمودی ، نیلی، وفایی ، آریان

دکترمحمودی ، نیلی، وفایی

دکترحاج محمدی

دکتر شوقی ، سمیعی

دکترسمیعی

دکتر مهرابی

دکتر سعادت پور

-

دکترحاج محمدی

 

دکترنیلی

دوشنبه

27/5/99

دکترحاج محمدی ، نیلی ، شوقی ، سعادت پور

دکترحاج محمدی ، نیلی ، شوقی

دکتر محمودی

دکتر وفایی ، آریان

دکترآریان

دکتر فردیسی

دکتر سمیعی

دکتر فردیسی

دکتر محمودی

دکترشوقی

سه شنبه

28/5/99

GR

GR

GR

-

GR

دکترمهرابی

GR

GR

دکتر محمودی ، فردیسی ، حاح محمدی

 

GR

چهارشنبه

29/5/99

دکتر مهرابی ، نیلی، وفایی  ،آریان

دکتر مهرابی ، نیلی، وفایی  

دکتر فردیسی

دکتر شوقی  ، سمیعی

دکتر سمیعی

دکتر حاج محمدی

دکتر سعادتپور

دکتر محمودی

دکتر فردیسی

دکترنیلی

پنجشنبه

30/5/99

-

-

-

-

-

-

-

دکتر محمودی

-

-

جمعه

31/5/99

-

-

-

-

-

-

-

دکتر حاج محمدی

-

-

 

رونوشت:                                                           مدیرگروه جراحی فک وصورت                                              معاون آموزشی مرکز آموزشی درمانی شهید باهنر

- دبیرخانه معاون آموزشی                                             دکترموسی محمودی                                                                  دکتر امیررضا  صادقی فر