۱۳۹۸ پنج شنبه ۳ بهمن

ماه : بهمن                             سال 1398                             تاریخ : 1/11/98                                                          شماره:                                                   

ایام هفته

تاریخ

اتاق عمل صبح

اتاق عمل عصر

استاد درمانگاه و رزیدنت

رزیدنت  بخش

استاد دانشکده

رزیدنت  دانشکده

استاد آنکال

راند بخش

ایمپلنت

سه شنبه

1/11/98

GR

GR

-

-

دکترفردیسی

-

-

دکترمحمودی ، فردیسی ، مهرابی

-

چهارشنبه

2/11/98

دکتر فردیسی ، نیلی ،وفایی

دکتر فردیسی ، نیلی ، شوقی

دکتر فردیسی،وفایی ، ابوتراب زاده  سمیعی

دکتروفایی ، ابوتراب زاده ، سمیعی

دکترحاج محمدی

دکتر سعادت پور،

آریان

دکتر مهرابی

دکتر فردیسی

دکتر مهدیزاده

پنجشنبه

3/11/98

دکتر مهرابی (درمانی)

دکتر مهرابی (درمانی)

-

-

-

-

دکتر مهرابی

-

-

جمعه

4/11/98

-

-

-

-

-

-

دکترحاجمحمدی

-

-

شنبه

5/11/98

دکتر فردیسی ، احراری 

دکتر فردیسی ، نیلی ، وفایی

دکتر مهرابی (درمانی)

دکتر وفایی ، سمیعی

ابوتراب زاده

دکتر محمودی

دکتر سعادت پور،

آریان

 دکتر فردیسی

دکتر مهرابی

دکتر شوقی

یکشنبه

6/11/98

دکتر محمودی ، نیلی

دکتر محمودی ، نیلی ،شوقی

دکتر حاج محمدی وفایی ، سعادت پور ،

دکتروفایی،سعادت پور ،آریان

دکتر محمودی

دکترابوتراب زاده ، سمیعی

-

دکتر حاج محمدی

دکتر مهدیزاده

دوشنبه

7/11/98

دکتر حاج محمدی، احراری

دکتر حاج محمدی،  نیلی ، وفایی

دکتر محمودی وفایی ،  ابوتراب زاده ، سمیعی

دکتر وفای ،سمیعی

 ،  ابوتراب زاده 

دکتر فردیسی

دکتر سعادت پور ،آریان

دکتر مهرابی

دکتر محمودی

دکتر شوقی

سه شنبه

8/11/98

GR

GR

-

 

-

دکتر حاج محمدی

دکترابوترابزاده ، میعی

-

دکترمحمودی، فردیسی،حاجمحمدی ،

-

چهارشنبه

9/11/98

دکتر محمودی ، نیلی

دکتر محمودی ، نیلی ، شوقی

دکتر فردیسی ، وفایی ، سعادت

دکتر وفایی ،  سمیعی ،ابوتراب زاده

 

 

 


سعادت پور

آریان

دکترحاج محمدی

دکتر  سعادت پور ، آریان

دکتر محمودی

دکتر فردیسی

دکتر مهدیزاده

پنجشنبه

10/11/98

دکتر مهرابی (درمانی)

دکتر مهرابی (درمانی)

-

-

-

-

دکتر حاج محمدی

-

-

جمعه

11/11/98

-

-

-

-

-

-

دکتر فردیسی

-

-

شنبه

12/11/98

دکتر فردیسی ، نیلی 

دکتر فردیسی ،  نیلی ، شوقی 

دکتر مهرابی (درمانی)

دکتروفایی ، آریان ،سعادت پور

دکتر محمودی

دکترابوتراب زاده ، سمیعی

دکتر مهرابی

دکتر مهرابی

دکتر شوقی

یکشنبه

13/11/98

دکتر محمودی ، نیلی

دکتر محمودی ،  نیلی ، وفایی

دکتر حاج محمدی وفایی ، سعادت پور ،

دکتر وفایی  ، ابوتراب زاده ، سمیعی

آریان

دکتر فردیسی

دکتر سعادت پور ،آریان

-

دکتر حاج محمدی

دکتر مهدیزاده

دوشنبه

14/11/98

دکتر حاج محمدی، احراری

دکتر حاج محمدی، نیلی ، شوقی

دکتر محمودی ،وفایی ،  ابوتراب زاده ، سمیعی

دکتروفایی ، سعادت پور ، آریان

دکتر فردیسی

دکترابوتراب زاده ، سمیعی

دکتر محمودی

دکتر محمودی

دکتر شوقی

سه شنبه

15/11/98

GR

GR

-

-

دکتر محمودی

دکتر سعادتپور ،آریان

-

دکترمهرابی، فردیسی،حاج محمدی

-

چهارشنبه

16/11/98

دکتر حاج محمدی ، احراری

دکتر حاج محمدی ، نیلی ، شوقی

دکتر فردیسی،وفایی ، ابوتراب زاده  سمیعی

دکتروفایی ، ابوتراب زاده ، سمیعی

دکتر

 حاج محمدی

دکتر سعادت پور ، آریان

دکتر حاج محمدی

دکتر فردیسی

دکتر مهدیزاده

پنجشنبه

17/11/98

دکتر مهرابی (درمانی)

دکتر مهرابی (درمانی)

-

-

-

-

دکتر فردیسی

-

-

جمعه

18/11/98

-

-

-

-

-

-

دکتر مهرابی

-

-

شنبه

19/11/98

دکتر فردیسی ، احراری 

دکتر فردیسی ،  نیلی ، وفایی 

دکتر مهرابی (درمانی)

دکتر وفایی ، سعادت پور ، آریان

دکتر محمودی

دکتر  ابوتراب زاده ، سمیعی 

دکتر محمودی

دکتر مهرابی

دکتر شوقی

یکشنبه

20/11/98

دکتر محمودی ، نیلی

دکتر محمودی ، احراری ، نیلی ، شوقی

دکتر حاج محمدی وفایی ، ابوترابزاده

دکتروفایی ، ابوتراب زاده ، سمیعی

دکتر محمودی

دکتر سعادت پور  ، آریان

-

دکتر حاج محمدی

دکتر مهدیزاده

دوشنبه

21/11/98

دکتر حاج محمدی، احراری

دکتر حاج محمدی،  نیلی ، وفایی

دکتر محمودی وفایی،سعادتپور

دکتر شوقی ،
سعادت پور، آریان

آریان

دکتر فردیسی

دکتر  ابوتراب زاده ، سمیعی 

دکتر حاج محمدی

دکتر محمودی

دکتر شوقی

سه شنبه

22/11/98

GR

GR

-

-

دکترحاج محمدی

دکتر سعادتپور  ، آریان

-

دکترفردیسی ، مهرابی ،محمودی

-

چهارشنبه

23/11/98

دکتر فردیسی ، نیلی

دکتر فردیسی ، نیلی ، شوقی

دکتر فردیسی ، وفایی ،سعادت پور

دکتر وفایی ،سمیعی
، ابوتراب زاده

آریان

 

دکتر حاج محمدی

دکتر سعادت پور ، آریان

دکتر فردیسی

دکتر فردیسی

دکتر مهدیزاده

پنجشنبه

24/11/98

دکتر مهرابی (درمانی)

دکتر مهرابی (درمانی)

-

-

-

-

دکتر مهرابی

-

-

جمعه

25/11/98

-

-

-

-

-

-

دکتر محموی

-

-

شنبه

26/11/98

دکتر فردیسی ، نیلی 

دکتر فردیسی ،  نیلی ، شوقی  

دکتر مهرابی (درمانی)

دکتروفایی ، سعادت پور ،آریان

دکتر محمودی

دکتر ابوتراب زاده ، سمیعی

دکتر حاج محمدی

دکتر مهرابی

دکتر شوقی

یکشنبه

27/11/98

دکتر محمودی ، احراری

دکتر محمودی ، نیلی ، وفایی

دکتر حاج محمدی وفایی ، سعادت پور ،

دکتر وفایی ، ابوتراب زاده ، سمیعی

دکتر

حاج محمدی

دکتر سعادت پور ، آریان

-

دکتر حاج محمدی

دکتر مهدیزاده

دوشنبه

28/11/98

دکتر حاج محمدی، احراری

دکتر حاج محمدی، نیلی ،وفایی

دکتر محمودی ،وفایی ،  ابوتراب زاده ، سمیعی

دکتروفایی ، سعادت پور ، آریان

دکتر فردیسی

دکتر ابوتراب زاده ، سمیعی

دکتر فردیسی

دکتر محمودی

دکتر شوقی

سه شنبه

29/11/98

GR

GR

GR

-

دکتر فردیسی

دکترابوترابزاده ،سمیعی

-

دکتر محمودی ، مهرابی ، حاج محمدی

-

چهارشنبه

30/11/98

دکتر محمودی ، نیلی

دکتر محمودی  ، نیلی ،وفایی

دکتر فردیسی

دکتر وفایی ، ابوتراب زاده ، سمیعی

دکترحاج محمدی

دکتر سعادتپور ،آریان

دکتر محمودی

دکتر فردیسی

دکتر مهدیزاده

 

رونوشت:                                                           مدیر گروه بخش جراحی فک وصورت                                  معاون آموزشی مرکز آموزشی درمانی شهید باهنر

- دبیرخانه – معاون آموزشی                                              دکتر موسی محمودی                                                                   دکتر امیررضا صادقی فر