۱۴۰۰ جمعه ۲۴ ارديبهشت

                                                     

 

 

ماه :    اردیبهشت                       سال 1400                                 تاریخ :1/2/1400                                           شماره:                                                

ایام هفته

تاریخ

اتاق عمل صبح

اتاق عمل عصر

استاد درمانگاه

رزیدنت بخش و درمانگاه

استاد دانشکده

رزیدنت  دانشکده

استاد آنکال

راند بخش

ایمپلنت

چهارشنبه

1/2/1400

دکتر مهرابی ، شوقی ، سعادت پور ، مبصری

دکتر شریفی ، شوقی ، سعادت پور ، مبصری

دکتر فردیسی

دکترسمیعی، جواهری

دکتر چنگیزی

-

دکتر شریفی

دکتر فردیسی

دکتر شوقی

پنجشنبه

2/2/1400

-

-

-

-

-

-

دکتر فردیسی

-

-

جمعه

3/2/1400

-

-

-

-

-

-

دکتر محمودی

-

-

شنبه

4/2/1400

دکترفردیسی ، شوقی ، سعادت پور ، جواهری

دکترفردیسی ، شوقی ، سعادت پور ، جواهری

دکتر شریفی  ، مهرابی

دکتر سمیعی،زارع

دکتر محمودی

دکتر مبصری

دکتر مهرابی

دکتر شریفی  ، مهرابی

دکتر وفایی

یکشنبه

5/2/1400

دکتر محمودی ، شوقی ، سمیعی ، جواهری

دکتر محمودی ، شوقی ، سمیعی ، جواهری

دکتر چنگیزی

دکتر سعادت،مبصری

دکتر فردیسی، مهرابی

دکتر زارع

-

دکتر چنگیزی

دکتر شوقی

دوشنبه

6/2/1400

دکتر چنگیری ، شوقی ، سعادت پور ، زارع

دکتر چنگیری ، شوقی ، سعادت پور ، زارع

دکتر محمودی

دکتر سمیعی، جواهری

دکتر شریفی

دکتر مبصری

دکترچنگیزی

دکتر محمودی

دکتر وفایی

سه شنبه

7/2/1400

-

-

-

-

دکتر شریفی

-

-

GR

دکتر شوقی

چهارشنبه

8/2/1400

دکتر مهرابی، شوقی ، سمیعی ، زارع

دکتر شریفی، شوقی ، سمیعی ، زارع

دکتر فردیسی

دکتر سعادت،مبصری ، جواهری

دکتر چنگیزی

-

دکتر شریفی

دکتر فردیسی

دکتر وفایی

پنجشنبه

9/2/1400

-

-

-

-

-

-

دکتر محمودی

-

-

جمعه

10/2/1400

-

-

-

-

-

-

دکتر فردیسی

-

-

شنبه

11/2/1400

دکتر فردیسی ، شوقی ، سعادت پور ، جواهری

دکتر فردیسی ، شوقی ، سعادت پور ، جواهری

دکتر شریفی  ، مهرابی

دکتر سعادت ،زارع

دکتر محمودی

دکتر مبصری

دکتر مهرابی

دکتر شریفی  ، مهرابی

دکتر شوقی

یکشنبه

12/2/1400

دکتر محمودی ، شوقی ، سمیعی ، مبصری

دکتر محمودی ، شوقی ، سمیعی ، مبصری

دکتر چنگیزی

دکترسمیعی،جواهری

دکتر فردیسی، مهرابی

دکتر زارع

-

دکتر چنگیزی

دکتر وفایی

دو شنبه

13/2/1400

دکتر چنگیزی، شوقی ، سعادت پور ، زارع

دکتر چنگیزی، شوقی ، سعادت پور ، زارع

دکتر محمودی

دکترسمیعی،مبصری

دکتر شریفی

دکتر جواهری

دکتر چنگیزی

دکتر محمودی

دکتر شوقی

سه شنبه

14/2/1400

-

-

-

-

دکتر چنگیزی

-

-

GR

دکتر وفایی

چهارشنبه

15/2/1400

دکتر مهرابی،  شوقی ، سمیعی ، جواهری

دکتر شریفی، شوقی ، سمیعی ، جواهری

دکتر فردیسی

دکترسمیعی،مبصری

دکتر چنگیزی

-

دکتر محمودی

دکتر فردیسی

دکتر شوقی

پنجشنبه

16/2/1400

-

-

-

-

-

-

دکتر شریفی

-

-

جمعه

17/2/1400

-

-

-

-

-

-

دکترفردیسی

-

-

شنبه

18/2/1400

دکتر فردیسی ، شوقی ، سعادت پور ، فردیسی ، زارع

دکتر فردیسی ، شوقی ، سعادت پور ، فردیسی ، زارع

دکتر شریفی  ، مهرابی

دکتر سمیعی ، جواهری

دکتر محمودی

دکتر مبصری

دکتر مهرابی

دکتر شریفی  ، مهرابی

دکتر وفایی

یکشنبه

19/2/1400

دکتر محمودی ، شوقی ، سمیعی ، محمودی ، مبصری

دکتر محمودی ، شوقی ، سمیعی ، محمودی ، مبصری

دکتر چنگیزی

دکتر سمیعی،زارع

دکتر فردیسی، مهرابی

دکتر جواهری

-

دکتر چنگیزی

دکتر شوقی

دوشنبه

20/2/1400

دکتر چنگیزی ، شوقی ، سعادت پور ، مبصری ،جواهری

دکتر چنگیزی ، شوقی ، سعادت پور ، مبصری ،جواهری

دکتر محمودی

دکتر سعادت،مبصری

دکتر شریفی

دکتر زارع

دکتر محمودی

دکتر محمودی

دکتر وفایی

سه شنبه

21/2/1400

-

-

-

-

دکتر شریفی

-

-

GR

دکتر شوقی

چهارشنبه

22/2/1400

دکتر مهرابی، شوقی ، سمیعی ، زارع

دکتر شریفی ، شوقی ، سمیعی ، زارع

دکتر فردیسی

دکترسمیعی،جواهری

دکتر چنگیزی

-

دکتر چنگیزی

دکتر فردیسی

دکتر وفایی

پنجشنبه

23/2/1400

-

-

-

-

-

-

دکتر فردیسی

-

-

جمعه

24/2/1400

-

-

-

-

-

-

دکتر شریفی

-

-

شنبه

25/2/1400

دکتر فردیسی ، شوقی ، سعادت پور ، مبصری

دکتر فردیسی ، شوقی ، سعادت پور ، مبصری

دکتر شریفی  ، مهرابی

دکترسمیعی،زارع

دکتر محمودی

دکتر جواهری

دکتر محمودی

دکتر شریفی  ، مهرابی

دکتر شوقی

یکشنبه

26/2/1400

دکتر محمودی ، شوقی ، سمیعی ، مبصری

دکتر محمودی ، شوقی ، سمیعی ، مبصری

دکتر چنگیزی

دکتر سعادت،جواهری

دکتر فردیسی، مهرابی

دکتر زارع

-

دکتر چنگیزی

دکتر وفایی

دوشنبه

27/2/1400

دکتر چنگیزی ، شوقی ، سعادت پور ، زارع

دکتر چنگیزی ، شوقی ، سعادت پور ، زارع

دکتر محمودی

دکترسمیعی،مبصری

دکتر شریفی

دکتر جواهری

دکتر فردیسی

دکتر محمودی

دکتر شوقی

سه شنبه

28/2/1400

-

-

-

-

دکترچنگیزی

-

-

GR

دکتر وفایی

چهارشنبه

29/2/1400

دکتر مهرابی، شوقی ، سمیعی ، جواهری

دکتر شریفی ، شوقی ، سمیعی ، جواهری

دکتر فردیسی

دکترسعادت،زارع

دکتر چنگیزی

-

دکتر مهرابی

دکتر فردیسی

دکتر شوقی

پنجشنبه

30/2/1400

-

-

-

-

-

-

دکتر چنگیزی

-

-

جمعه

31/2/1400

-

-

-

-

-

-

دکتر محمودی

-

-

رونوشت:            مدیر گروه بخش جراحی فک وصورت                          معاون آموزشی مرکز آموزشی درمانی شهید باهنر

- دبیرخانه – معاون آموزشی         دکتر موسی محمودی                                             دکتر امیررضا صادقی فر