۱۳۹۸ شنبه ۵ بهمن

    ماه:   بهمن                           سال :     1398                                 تاریخ:  1/11/1398                                شماره :275                                  

روز

تاریخ

رزیدنت سال چهارم

رزیدنت سال سوم

رزیدنت سال دوم

رزیدنت سال اول

رزیدنت آنکال مشاوره

سه شنبه

1/11/98

دکتر احراری

دکتر مهدیزاده

دکتروفایی(آنکال)

دکتر سعادت

دکتر مهدیزاده

چهارشنبه

2/11/98

دکتر سلطانیان زاده

دکتر نیلی

دکتر وفایی

دکتر سمیعی ، آریان

دکتر نیلی

پنجشنبه

3/11/98

دکتر بهاری

دکتر مهدیزاده

دکتر شوقی

دکتر ابوتراب زاده

دکتر مهدیزاده

جمعه

4/11/98

دکتر احراری

دکتر نیلی

دکتر وفایی

دکتر آریان ، سمیعی

دکتر نیلی

شنبه

5/11/98

دکتر سلطانیان زاده

دکتر مهدیزاده

-

دکتر ابوتراب زاده ، سعادت پور

دکتر مهدیزاده

یکشنبه

6/11/98

دکتر بهاری

دکتر نیلی

دکترشوقی(آنکال)

دکتر آریان

دکتر نیلی

دوشنبه

7/11/98

دکتر احراری

دکتر مهدیزاده

دکتر وفایی

دکتر ابوتراب زاده ، سعادت پور

دکتر مهدیزاده

سه شنبه

8/11/98

دکتر سلطانیان زاده

دکتر نیلی

دکتروفایی(آنکال)

دکتر سمیعی

دکتر نیلی

چهارشنبه

9/11/98

دکتر بهاری

دکتر مهدیزاده

دکتر شوقی

دکتر ابوتراب زاده ، سعادت پور

دکتر مهدیزاده

پنجشنبه

10/11/98

دکتر احراری

دکتر نیلی

دکتر وفایی

دکتر آریان ،سمیعی

دکتر نیلی

جمعه

11/11/98

دکتر سلطانیان زاده

دکتر مهدیزاده

دکتر شوقی

دکتر ابوتراب زاده ، سعادت پور

دکتر مهدیزاده

شنبه

12/11/98

دکتر بهاری

دکتر نیلی

-

دکتر سمیعی ، آریان 

دکتر نیلی

یکشنبه

13/11/98

دکتر احراری

دکتر مهدیزاده

دکتروفایی(آنکال)

دکترسعادت پور

دکتر مهدیزاده

دوشنبه

14/11/98

دکتر سلطانیان زاده

دکتر نیلی

دکتر شوقی

دکتر آریان ، سمیعی

دکتر نیلی

سه شنبه

15/11/98

دکتر بهاری

دکتر نیلی

دکترشوقی(آنکال)

دکتر ابوتراب زاده

دکتر نیلی

چهارشنبه

16/11/98

دکتر احراری

دکتر نیلی

دکتر وفایی

دکتر سمیعی ، آریان

دکتر نیلی

پنجشنبه

17/11/98

دکتر سلطانیان زاده

دکتر مهدیزاده

دکتر شوقی

دکتر سعادت پور

دکتر مهدیزاده

جمعه

18/11/98

دکتر بهاری

دکتر نیلی

دکتر وفایی

دکتر سمیعی ،آریان

دکتر نیلی

شنبه

19/11/98

دکتر احراری

دکتر مهدیزاده

-

دکتر ابوتراب زاده ، سعادت پور

دکتر مهدیزاده

یکشنبه

20/11/98

دکتر سلطانیان زاده

دکتر نیلی

دکترشوقی(آنکال)

دکتر سمیعی

دکتر نیلی

دوشنبه

21/11/98

دکتر بهاری

دکتر مهدیزاده

دکتروفایی

دکتر ابوتراب زاده ، سعادت پور

دکتر مهدیزاده

سه شنبه

22/11/98

دکتر احراری

دکتر نیلی

دکتروفایی(آنکال)

دکتر آریان

دکتر نیلی

چهارشنبه

23/11/98

دکتر سلطانیان زاده

دکتر مهدیزاده

دکتر شوقی

دکتر ابوتراب زاده ، سعادت پور

دکتر مهدیزاده

پنجشنبه

24/11/98

دکتر بهاری

دکتر نیلی

دکتر وفایی

دکتر سمیعی

دکتر نیلی

جمعه

25/11/98

دکتر احراری

دکتر مهدیزاده

دکتر شوقی

دکتر ابوتراب زاده ، سعادت پور

دکتر مهدیزاده

شنبه

26/11/98

دکتر سلطانیان زاده

دکتر نیلی

-

دکتر آریان ، سمیعی

دکتر نیلی

یکشنبه

27/11/98

دکتر بهاری

دکتر مهدیزاده

دکتروفایی(آنکال)

دکتر ابوتراب زاده

دکتر مهدیزاده

دوشنبه

28/11/98

دکتر احراری

دکتر نیلی

دکتر شوقی

دکتر آریان ، سمیعی

دکتر نیلی

سه شنبه

29/11/98

دکتر سلطانیان زاده

دکتر مهدیزاده

دکترشوقی(آنکال)

دکترسعادت پور

دکتر مهدیزاده

چهارشنبه

30/11/98

دکتر بهاری

دکتر نیلی

دکتر وفایی

دکتر آریان

دکتر نیلی

       رونوشت:                                                        مدیر گروه جراحی فک وصورت                                    معاون آموزشی مرکزآموزشی درمانی شهیدباهنر

      - دبیرخانه - معاون آموزش                                           دکترموسی محمودی                                                         دکتر امیررضا صادقی فر