۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر

     دکتر جواد فاريابی

    مرتبه علمیدانشیار

    متخصص جراحی فک و صورت

        سمت : مدير گروه     

آدرس مطب : 

 • باغ ملی-ساختمان دی-طبقه اول
 • ميدان شهيد قرنی-کلينيک بعثت2                                                                                       

 

 

 

 

 

   

   دکتر سورنا فرديسی

   مرتبه علمی :استادیار

 متخصص جراحی فک وصورت

   سمت :  معاون اموزشی گروه ورئیس بخش

آدرس مطب : 

 • رو به روی بيمارستان سيد الشهداء- ساختمان پزشکان حکيم-طبقه سوم
 • بلوار جمهوری-نرسيده به بلوار هوانيروز-خيابان هلال احمر-کلينيک بعثت5
 • ميدان شهيد قرنی-کلينيک بعثت2

 

 

   دکتر سعيد حاج محمدی

   مرتبه علمی : استاديار

 متخصص جراحی فک وصورت

   سمت : عضوهيات علمی گروه 

آدرس مطب : 

 • ابتدای خيابان استقلال-ساختمان صدف-طبقه سوم
 • ميدان شهيد قرنی-کلينيک بعثت2

 

 

 

 

    دکتر الهام افشاری پور

    مرتبه علمی : استاديار

   متخصص جراحی فک و صورت

   سمت : عضو هیات علمی گروه

آدرس مطب : 

 • رو به روی بيمارستان سيد الشهداء-ساختمان پزشکان حکيم-طبقه سوم
 • ميدان شهيد قرنی-کلينيک بعثت2

 

 

 

 

   دکتر هدی مهرابی زاده هنرمند

  مرتبه علمی : استاديار

  متخصص جراحی فک و صورت

  سمت :عضو هيات علمی گروه

آدرس مطب : 

 • بلوار جمهوری-نرسيده به بلوار هوانيروز-خيابان هلال احمر-کلينيک بعثت5
 • ميدان شهيد قرنی-کلينيک بعثت2