۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر

             تعداد تخت: 13

             ضریب اشغال :58.77